ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΣΤΟΧΩΡΟΥ

Copyright © 2023 Doxel.gr

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ορισμοί:

 1. Ως «Ιστοχώρος» (website) νοείται η www.doxel.gr
 2. Ως «Όροι» νοούνται οι παρόντες όροι χρήσης.
 3. Ως «Πληροφορία» νοείται κάθε πληροφορία και δεδομένα που εμπεριέχονται στoν ιστοχώρο. Αυτά μπορεί να είναι ενημερωτικού ή μη: περιεχόμενο, ανάλυση, άρθρο, κείμενο εν γένει αλλά και πίνακες, διαγράμματα, φωτογραφίες, video οποιουδήποτε είδους ή μορφής.
 4. Ως «χρήστης» νοείται κάθε επισκέπτης και χρήστης του ιστοχώρου.
 5. Ως «χρήστης – μέλος» νοείται κάθε επισκέπτης και χρήστης του ιστοχώρου που του έχει δοθεί κωδικός πρόσβασης για να χρησιμοποιήσει επιπλέον υπηρεσίες.
 6. Ως «χρήση» νοείται η πρόσβαση, μελέτη, συμβουλή, αποθήκευση ή άλλη εγγραφή στην μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των πληροφοριών του ιστοχώρου.

Η δημιουργία της www.doxel.gr (στο εξής «ιστοχώρος») έχει πραγματοποιηθεί από τον Καβουνίδη Δοξάκη (στο εξής «δικαιούχο») με αποκλειστικό σκοπό την παροχή πληροφοριών και την πώληση αγαθών και υπηρεσιών που σχετίζονται με προϊόντα συσκευασίας και προστασίας. Αντικειμενικός σκοπός του παρόντος είναι η παράθεση όλων των όρων που διέπουν την χρήση του ιστοχώρου, των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του δικαιούχου και των χρηστών του ιστοχώρου.

Ο δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, οποτεδήποτε κρίνει αυτός σκόπιμο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, τους όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών μέσα από το συγκεκριμένο ιστοχώρο, γνωστοποιώντας το γεγονός της αλλαγής με ειδική επισήμανση στην αρχική σελίδα αυτού, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές. Καμία τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων χρήσης του ιστοχώρου δε θα λαμβάνεται υπόψη εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτό το έγγραφο. Οι πληροφορίες της παρούσας ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν το περιεχόμενο νόμων, υπουργικών αποφάσεων και γενικώς δικανικών πηγών και ο χρήστης θα πρέπει να ανατρέχει στην επίσημη δημοσίευσή τους (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κλπ.).

Παρακαλούμε να διαβάσετε, προσεκτικά, τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, πριν χρησιμοποιήσετε το δικτυακό μας τόπο. Η πρόσβαση, καθώς και η χρήση του www.doxel.gr, υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή, εκ μέρους σας, των όρων και προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών του.

Β. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 1
Συναίνεση Χρήστη

Ρητά δεσμεύεστε, με την παρούσα, ότι έχετε διαβάσει και αποδεχθεί το περιεχόμενο του ιστοχώρου. Ειδικά για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι υποχρεωτικό να συναινέσετε με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ιστοχώρου, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο, πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Το πάτημα του κουμπιού «Αποστολή εγγραφής» ή «αποστολή», «αποδοχή»,  στις διαδικασίες του ιστοχώρου, επιβεβαιώνει ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και εγγυάται ότι δεν έχετε παραβιάσει τις αρχές και τις διαδικασίες του.

Επιπλέον, δεσμεύεστε να συμμορφωθείτε με τους κανόνες του Ελληνικού και Κοινοτικού Δικαίου, τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και ειδικά με τις διατάξεις της τηλεπικοινωνιακής νομοθεσίας και να απέχετε από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών.

Άρθρο 2
Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Απαγορεύεται η χρήση πληροφοριών του ιστοχώρου για κατασκευή βάσεων δεδομένων καθώς και η αποθήκευση πληροφοριών σε βάσεις δεδομένων με σκοπό την πρόσβαση σε αυτές από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας για την άσκηση αθέμιτων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διαμορφώνονται στην κοινωνία του internet, όπως π.χ το spamming.

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στον ιστότοπο από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Οι χρήστες / μέλη του ιστότοπου, τηρώντας την κείμενη νομοθεσία, το Σύνταγμα, τις Διεθνείς Συμβάσεις, και τις γενικά παραδεκτές αρχές δεοντολογίας, οφείλουν να απέχουν από:

 1. την ανάρτηση και δημοσίευση κάθε περιεχομένου που συγκροτεί, αντικειμενικά, προσβολή της προσωπικότητας, της τιμής, της υπόληψης, της δημόσιας εικόνας, της περιουσίας οιουδήποτε τρίτου προσώπου.
 2. την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που είναι αντίθετο με το Νόμο, τα ήθη, είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στις Συνταγματικές έννοιες προστασίας της ζωής, της τιμής, της περιουσίας, της αξίας του ανθρώπου ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα άλλων ή συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος ή χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση.
 3. την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, με πορνογραφικό υλικό γενικά, ή παιδική πορνογραφία ειδικά, ή περιεχομένου που προσβάλλει την, από το Σύνταγμα, προβλεπόμενη προστασία της ανηλικότητας.
 4. την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκείας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, προωθεί το ρατσισμό και τη ξενοφοβία ή προσβάλλει τα ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.
 5. Κάθε χρήστης – μέλος των σελίδων του δικτυακού μας τόπου, αν αντιληφθεί κάποια από τις παραπάνω απαγορευμένες χρήσεις, οφείλει, να ειδοποιεί τον δικτυακό μας τόπο, ο οποίος πλέον υποχρεούται, να διαγράφει άμεσα το οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο, και να διακόπτει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη – μέλους.

Ο χρήστης – μέλος των σελίδων του ιστότοπου, εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση οιουδήποτε θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική εμπλοκή, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά του δικτυακού μας τόπου, ή οιουδήποτε τρίτου και πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του δικτυακού μας τόπου και στη συνέχεια να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό, εκ του λόγου αυτού επιδικαστεί υπέρ τρίτου και σε βάρος του δικτυακού μας τόπου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήσης – μέλος του δικτυακού μας τόπου, αν παραβιάσει τους παραπάνω ενδεικτικά καταγραφόμενους όρους, αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα μας:

α) να διαγράψουμε άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο

β) να διακόψουμε τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη- μέλους

γ) να λάβουμε, οποιοδήποτε κατά την κρίση μας, νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης, και της πρόκλησης οποιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους

Άρθρο 3
Περιορισμός Ευθύνης

Ο δικαιούχος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι εμφανιζόμενες, στον ιστοχώρο, πληροφορίες να είναι ακριβείς και αληθείς, ουδεμία όμως ευθύνη φέρει για τυχόν λάθη ή ελλείψεις που οφείλονται στην πηγή αντλήσεως των πληροφοριών, καθώς και για την πληρότητα και επικαιρότητα των παρεχόμενων στοιχείων.

Οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία μπορεί να περιέχουν γενικές περιγραφές σχετικά με τις τεχνικές δυνατότητες επιμέρους προϊόντων ή υπηρεσιών, οι οποίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. λόγω αλλαγών σε προϊόντα).

Οι πληροφορίες και λοιπά στοιχεία που διατίθενται στους χρήστες συλλέγονται από τον δικαιούχο από προσιτές, στο κοινό, πηγές και παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Ο δικαιούχος δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των πληροφοριών, η δε παροχή αυτών μέσω του ιστοχώρου, δεν μπορεί, σε καμία περίπτωση, να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, παρότρυνση, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών. Στον χρήστη εναπόκειται, αποκλειστικά, η ευθύνη για τη χρήση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών. Η απαιτούμενη απόδοση και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας, θα συμφωνείται αμοιβαία, σε κάθε περίπτωση, κατά το χρόνο της αγοράς.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη του δικαιούχου για οποιουδήποτε είδους περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη τυχόν προκληθεί στο χρήστη/επισκέπτη του ιστοχώρου, λόγω της χρήσης αυτού, είτε άμεσα, είτε έμμεσα.

Ο δικαιούχος δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για οποιοδήποτε κόστος ή ζημιά προκληθεί από τη χρήση υπηρεσιών στις οποίες αποκτήσατε πρόσβαση μέσω αυτού του ιστοχώρου και αφορούν άλλες εταιρίες.

Επιπλέον, ο δικαιούχος δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιασδήποτε φύσεως ζημία που τυχόν προκλήθηκε σχετικά με τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο και τις διαφημίσεις που περιέχονται στον παρών ιστοχώρο ή ανακτήθηκαν μέσω αυτού.

Τα περιεχόμενα του ιστοχώρου παρέχονται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία εγγύηση, εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο ιστοχώρος αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Ο δικαιούχος δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του ιστοχώρου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Ο δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές και τις υπηρεσίες του χωρίς προειδοποίηση.

Άρθρο 4
Δεσμοί – συνδέσεις

Ο ιστοχώρος παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να οδηγούνται, μέσω ειδικών συνδέσμων, σε δικτυακούς τόπους τρίτων, (ιδιωτών, εταιριών, επαγγελματιών, δημοσίων αρχών και υπηρεσιών κλπ.), το περιεχόμενο των οποίων δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχό του και διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των προσώπων αυτών. Ο δικαιούχος δεν εγκρίνει, ούτε ευθύνεται, για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα  και ακρίβεια των πληροφοριών, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα πρόσωπα αυτά, μέσω των ανωτέρω ιστοσελίδων ή δικτυακών τόπων. Ο δικαιούχος δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων, για την διαθεσιμότητά τους, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των παρεχομένων, μέσω αυτών, πληροφοριών, υπηρεσιών, προϊόντων και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

Άρθρο 5
Μεταφορτώσεις

Τα προγράμματα, πολυμέσα και τα λοιπά έγγραφα που περιέχονται στον ιστοχώρο και είναι ελεύθερα για χρήση, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των δημιουργών τους και δεν μπορούν να αναπαραχθούν παρά μόνο με την γραπτή συγκατάθεσή τους.
Τόσο οι δημιουργοί τους όσο και ο ιστοχώρος δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια ή καταστροφή εξοπλισμού ή απώλεια κέρδους ή άλλη άμεση ή τυχαία βλάβη  προκληθεί από την εγκατάστασή  τους.

Σας προτείνουμε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων που υπάρχουν στον σκληρό σας δίσκο πριν από την χρησιμοποίησή τους. Τα προγράμματα αυτά δεν είναι ελεγμένα από τους υπευθύνους του ιστοχώρου και κατά συνέπεια δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε την ασφάλεια, ακρίβεια και αποτελεσματικότητά τους.

Άρθρο 6
Cookies

Ο ιστοχώρος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη, ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του (π.χ. ολοκλήρωση εγγραφής μέλους, ενημερωτικά δελτία, αποθήκευση κωδικών κ.α.). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του internet, για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Δικτύου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτύου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησης στο internet (π.χ. Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari, K-Meleon κ.α.) , κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Internet, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Αν ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Internet δεν επιθυμεί την χρήση cookies, για την αναγνώρισή του, δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Άρθρο 7
Αποζημίωση

Ρητώς δηλώνετε και δεσμεύεστε, με την αποδοχή χρήσης της παρούσας, ότι στην περίπτωση που εγερθεί κατά του δικαιούχου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση και πηγάζει από την παράβαση, εκ μέρους σας, οποιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούστε να  παρέμβετε στη δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσετε πλήρως τον/τους δικαιούχο/ους, σε περίπτωση κατά την οποία ο τελευταίος υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης δαπάνης.

Άρθρο 8
Πνευματική ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο του ιστοχώρου www.doxel.gr, δηλαδή τα προγράμματα, το πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, τα δεδομένα, το λογισμικό, τα γραφικά, τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα κλπ. αποτελούν ιδιοκτησία αυτού ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση και εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του ιστοχώρου, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ή των δικαιούχων, εκτός αν αναφέρεται, ρητά, κάτι διαφορετικό.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον ιστοχώρο www.doxel.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Για τους παραπάνω λόγους ο ιστοχώρος έχει την δυνατότητα να διακόψει την πρόσβαση στις πληροφορίες που παρουσιάζει σε οποιονδήποτε ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω.

Άρθρο 9
Λοιποί όροι

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Internet δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και, μολονότι ο ιστοχώρος χρησιμοποιεί λογισμικό κατά των ιών Η/Υ και προστατεύεται με τις κατάλληλες μεθόδους ασφαλείας δεδομένων (Όνομα χρήστη, Κωδικό πρόσβασης, SSL, firewall, spam fighter, κλπ.), ο δικαιούχος δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη, είτε σε χρήση / αντιγραφή είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς, spam, keyloggers και άλλες μορφές απειλών καθώς και για τυχόν κλοπή, απώλεια ή με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψη του ονόματος και του κωδικού πρόσβασης χρήστη και  υποχρεούται, στη περίπτωση αυτή, να αποκαθιστά κάθε θετική και αποθετική ζημία του δικαιούχου.

H διεύθυνση IP, μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στον ιστοχώρο www.doxel.gr καταγράφεται και αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων που αφορούν στην παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστότοπου.

Κάθε προσπάθεια για παραβίαση της ασφάλειας του συστήματος θεωρείται παράνομη και διώκεται ποινικά και αστικά.

Ο δικαιούχος δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν διακοπές ή μη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας λόγω κακής λειτουργίας του διαδικτύου ή των εταιρειών που παρέχουν πρόσβαση στο internet ή άλλα γεγονότα πέραν του ελέγχου του.

Το πάτημα του κουμπιού «Αποστολή εγγραφής» ή «αποστολή» ή «αποδοχή» (register) στις διαδικασίες του ιστοχώρου επιβεβαιώνει ότι αποδέχεστε όλους τους όρους  και τις προϋποθέσεις της παρούσας ιστοσελίδας και εγγυάστε ότι δεν έχετε παραβιάσει τις αρχές και τις διαδικασίες αυτής.
Σε κάθε περίπτωση το doxel.gr δε φέρει καμία ευθύνη για  τυχόν παραβίαση των όρων λειτουργίας του παρόντος ιστοχώρου από τους χρήστες αυτού.

Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση τυχόν διαφορών ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.